CZAS... (ebook)

MAREK WASZKIEWICZ
CZAS... ebook Tagus
Compartir:

CZAS... (ebook)

MAREK WASZKIEWICZ

Czas… ni to ba??, ni to opowie?? z ?ycia ka?dego z nas wzi?ta. Historia Kwika mo?e zdarzy? si? wsz?dzie, cho? te? mo?e si? w ogóle nie wydarzy?. Mo?e dotyczy? ka?dego z nas albo nikogo, cho? to pierwsze jest bardziej prawdopodobne. Warto si?gn?? po t? niewielkiej obj?to?ci ksi??k?, aby pó?niej zastanowi? si? nad straconymi na w?asne ??danie chwilami naszego krótkiego ?ycia. Warto przecie? zatrzyma? si? na chwil? i zastanowi? nad swoim ?yciem, p?dz?c? wokó? nas rzeczywisto?ci?, pokusami ?wiata zewn?trznego, ?eby wci?? wi?cej i wi?cej mie?. Ile w naszym zabieganym ?yciu jest miejsca na my?lenie o sobie, a ile na my?lenie o marzeniach, pragnieniach i wygórowanych celach do osi?gni?cia? Czas… to krótka opowie?? o tym, ?e cz?owiek powinien tak organizowa? swoje ?ycie, aby by?o w nim miejsce na wszystko, co do prawdziwego ?ycia potrzebne oraz aby eliminowa? to wszystko, co nas od prawdziwego ?ycia oddala i lokuje w korowodzie bezmy?lnie p?dz?cych przed siebie istot i pod??aj?cych za wszystkim, tylko nie za tym, co nam pozwala naprawd? BY?! Tylko co to jest prawdziwe ?ycie? Na to musi opowiedzie? sobie ka?de z nas. Poza tym Czas… to pi?kna ba?? dla ka?dego! Tak pi?kna, jak ?ycie! Zach?cam! Marek Waszkiewicz

Detalles

  • Editorial: E-BOOKOWO.PL
  • Año de edición: 2016
  • ISBN: 9788394272722
  • Formato: EPUB
  • DRM Si