MANOWCE S?ÓW I... MILCZENIA (ebook)

MAREK WASZKIEWICZ
MANOWCE S?ÓW I... MILCZENIA ebook Tagus
Compartir:

MANOWCE S?ÓW I... MILCZENIA (ebook)

MAREK WASZKIEWICZ

Ca?kiem ?adny kawa?ek poetyckiego tortu do degustacji Czytelnikom poszukuj?cym wyrazu i sensu ?ycia! Manowce s?ów i… milczenia to zbiór utworów powsta?ych na przestrzeni kilkudziesi?ciu lat. Jednak po wierszach wcale nie wida? up?ywaj?cego czasu, co mo?e tylko ?wiadczy? o ich warto?ci. Co innego, je?li idzie o autora, którego z?b czasu gryzie, jak ka?dego ?miertelnika. Tematyka wierszy to ?ycie cz?owieka z rozpacz? i rado?ci?, w?tpliwo?ciami i z?udn? pewno?ci? siebie i ?wiata wokó? oraz ?wiata duchowego, marzeniami i twardym realizmem za pan brat, czyli codzienno?? ?ycia duchowego, jaka jest pisana ka?dej jednostce ludzkiej. Trzeba koniecznie zapozna? si? z tekstami, które, z pewno?ci?, swoj? prostot? i jasno?ci? przekazu, stan? si? integraln? cz?stk? chwil zw?tpienia i chwil rado?ci Odbiorcy. Warto równie? zapozna? si? z wierszami, ?eby zrozumie?, ?e manowce s?ów i… milczenia s? nasz? codzienno?ci?, jak oddech! Nie ?ycz? mi?ej lektury, bo ta wcale nie musi by? mi?a. Nie pisa?em tych wierszy, ?eby ludzi bawi?, tylko ?eby?my wspólnie si? zastanowili nad sob?, wspólnie si? nad sob? pochylili! Czy warto? Niech ka?dy sam sobie odpowie! Marek Waszkiewicz

Detalles

  • Editorial: E-BOOKOWO.PL
  • Año de edición: 2016
  • ISBN: 9788394272739
  • Formato: EPUB
  • DRM Si