RELIGIA KRWI (ebook)

ADAM PETERSON
RELIGIA KRWI ebook Tagus
Compartir:

RELIGIA KRWI (ebook)

ADAM PETERSON

Ci?gle jeszcze istnieje wiele tajemnic do dzi? niepoznanych. W wielu miejscowo?ciach kr??? opowie?ci o ukrytych skarbach, o niezwyk?ych wydarzeniach, o tajemniczych organizacjach, których antyludzkie plany trzeba pokrzy?owa?. Do tych w?tków nawi?zuje powie?? „Religia krwi” dwóch autorów u?ywaj?cych jednego nazwiska Adam Peterson. Jest to powie?? akcji, wi?c spodziewa? si? mo?na mnóstwa brutalnych epizodów, suspensu, lecz jednocze?nie pojawiaj? si? strony ukazuj?ce czyst?, rodz?c? si? dopiero mi?o?? i wspania??, m?sk? przyja??. G?ówny bohater - Robert Borowski z okazji urodzin dostaje od kolegów oryginalny prezent: op?acone zlecenie dla detektywa na znalezienie rodziców, których nie zna, bowiem wychowa? si? w domu dziecka. W trakcie odkrywania to?samo?ci Robert prze?ywa wiele przygód: ?ciera si? z tajn? organizacj? niemieck? jeszcze z czasów II wojny ?wiatowej oraz s?u?bami specjalnymi (ABW, MOSAD, FSB), poznaje równie? swoj? wielk? mi?o??. W tle wiele faktów z niedawnej historii, chocia? przefiltrowanej przez zaskakuj?c? wyobra?ni? autorów, którym nie brakuje dosadno?ci sformu?owa? i ci?tego dowcipu. Powie?? napisana ?ywym i bogatym j?zykiem, który wci?ga do lektury od pierwszego zdania. Powie?? zaczyna si? w latach siedemdziesi?tych – wówczas w?a?nie ojciec bohatera powie?ci, wysoki oficer UB, zabija swoj? ?on? i próbuje zamordowa? dziecko. Poszukiwanie przyczyn tego desperackiego czynu stanowi kanw? opowie?ci. Akcja przenosi si? w czasy wspó?czesne i kr??y po Polsce, Niemczech a chwilami rozgrywa si? w Szwajcarii a nawet na wzgórzach Golan. Robert jest m?odym lekarzem pisuj?cym wiersze. Jego rozrywki to wspólne wypady z przybranymi bra?mi do miejscowych lokali. Ma?o atrakcyjne ?ycie zamienia si? w pasmo intryguj?cych star? z wywiadami ?wiata, gdy koledzy postanawiaj? pomóc mu odkry? przesz?o?? i op?acaj? detektywa, by odszuka? jego rodziców. Poszukiwania pozwalaj? niemieckiej organizacji wpa?? na trop poszukiwanego od dawna „mesjasz”, z którym wi??? dalekosi??ne plany. On w?a?nie ma pomóc przywróci? wymarzony przez faszystów „ordnung” w Europie, która oskar?aj? o wszelkie z?o i upadek moralny, prowadz?cy do powszechnej zag?ady. Poszukuj? ?wi?tej W?óczni, która ma pozwoli? na panowanie nad ?wiatem, a która zosta?a utracona w ostatnich dniach wojny przez nazistów. Do akcji w??czaj? si? wywiady polskie, rosyjskie i ?ydowskie – uwa?aj?c, ?e prawdziw? przyczyn? intrygi s? skarby zrabowane w czasie wojny, a wci?? jeszcze rzekomo ukrywane w ró?nych miejsca ?wiata. Trop prowadzi w Góry Sowie. Tam w?a?nie nast?puje rozstrzygni?cie – gin? g?ówni sprawcy niebezpiecznych przygód Roberta i jego przyjació? oraz tajemnicza posta? ukryta w sarkofagu. Robert uchodzi z ?yciem i przyjació?k?, która zostaje jego ?on?.

Detalles

  • Editorial: E-BOOKOWO.PL
  • Año de edición: 2016
  • ISBN: 9788378596585
  • Formato: EPUB
  • DRM Si