SEKS I KUCHNIA (ebook)

PATRIZIA CAIFFA
SEKS I KUCHNIA ebook Tagus
Compartir:

SEKS I KUCHNIA (ebook)

PATRIZIA CAIFFA

Trzy opowiadania, na podstawie spektakli o tych samych tytu?ach, opowiadaj?ce zupe?nie ró?ne historie, trzy wydarzenia pod podwójn? lup?: seksu i ?o??dka. Mi?o?? do gotowania albo mi?o?? poszukiwana przy pomocy gotowania.
"Welon Panny M?odej i elementarz" jest histori? Marii Celeste, m?odej dziewczyny pochodz?cej z wiejskiej i prowincjonalnej Sycylii, d???cej do szcz??liwego ma??e?stwa, podobnie jak jej wielu rówie?niczek, z jednym jednak wyj?tkiem: Maria Celeste marzy, aby nauczy? si? czyta?. Doprowadzi j? to do skomplilowanego ma??e?stwa, w którym b?dzie musia?a zap?aci? wysok? cen?, by móc zrealizowa? swoje marzenie. "Ja mog?" jest histori? pary podczas jej pierwszego spotkania, gdzie gra w uwodzenie i ta w kulinarne poszukiwania w sposób nieukniony splataj? si? ze sob?, tworz?c dziwaczne manie i wyszukane nieporozumienia. "Czer? jak ból" opowiada histori? Gotfryda, adwokata na tyle ma?o kochaj?cego swoj? prac?, na ile wielbiciel kulinarii i prozy epickiej. Mieszaj?c kulinarne przedsi?wzi?cia z tymi bohaterskimi ze swoich literackich mitów, Gotfryd opowiada w pierwszej osobie swoj? mi?osn? histori? - g??bok?, bolesn? i pasjonuj?c? - wraz z nieoczekiwanym zako?czeniem.

Detalles

  • Editorial: EDIZIONI HAIKU
  • Año de edición: 2016
  • ISBN: 9781633398504
  • Formato: EPUB
  • DRM Si